GDPR

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. efter databeskyttelsesforordningen

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

PM ENERGI A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

PM ENERGI A/S, Østergade 134, 9700 Brønderslev

CVR-nr.: 27 07 97 84, Telefon: 98 80 18 22, Mail: salg@pmenergi.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med behandling af de oplysninger, vi modtager, er korrekt levering af produkter og tjenester i forbindelse med de projekter, som oplysningerne indgår i. Denne behandling sker afhængig af opgavens og oplysningens karakter med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c eller f, artikel 9, stk. 2, litra f, eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Almindeligvis vil hjemlen til at indhente og behandle oplysningerne være, at det er nødvendigt for at opfylde kontrakten med vores samarbejdspartnere, eller for at varetage vores samarbejdspartneres legitime/berettigede interesser.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

  • Almindelige kontaktoplysninger som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mail

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger kun, hvis det er nødvendigt, for at vi kan varetage vores samarbejdspartneres interesser, og videregiver ikke oplysninger til andre med henblik på markedsføring.

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

I forbindelse med vores ydelser og leverancer, modtager vi forskellige dokumenter fra vores kunder. Disse dokumenter opbevares på en fysisk og en digital sag. Der vil ofte være personoplysninger i de dokumenter, som vi modtager fra vores kunder.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 5 år, dog kun i den periode, hvor vi har en retlig relevant interesse i opbevaringen.

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på: www.datatilsynet.dk.

Internt login